Przykłady badań nieniszczących

Prezentujemy kilka przykładów różnych metod badań nieniszczących.  Stosowana przez nas metoda MPM magnetycznej pamięci metalu w badaniach nieniszczących urządzeń technicznych doskonale uzupełnia (lub zastępuje) inne badania takie jak metoda wizualna, ultradźwiękowa, penetracyjna, wiroprądowa, tensometryczna lub defektoskopia nieszczelności gazowych.

Przedstawione niżej przykłady to  badania NDT wykonane u użytkowników w ich zakładach.


Badania wizualne VT  (visual testing)

videoendoskop

  Metoda badań nieniszczących polegająca na bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości występujących na powierzchni obiektu.

  Wykorzystuje się w niej bezpośrednio narząd wzroku specjalisty lub wspomagany prostą optyką (lupy, lusterka kontrolne) lub optyką bardziej złożoną  (endoskopy, wideoendoskopy).


 


Metoda ultradźwiękowa

Badanie nieniszczące, w którym mierzone i porównywane są czasy upływające między nadaniem impulsu i pierwszym echem odbitym od nieciągłości występującej w materiale, a echem odbitym od drugiej strony materiału.
Metoda szeroko rozwinięta - doczekała się norm określających warunki, przy których można ją stosować.
Niestety nie ma tu 100% pewności, że trafnie wytypowano obszar badania.
  Dlatego też metodę tę najlepiej uzupełnia badanie MPM, które precyzyjnie lokalizuje wady lub zagrożone powstaniem wad miejsca w wyrobie (urządzeniu, konstrukcji). Łączne stosowanie badania MPM z metodą ultradźwiękową pozwala najpewniej (najlepiej i najdokładniej) zadecydować o dopuszczeniu wyrobu do dalszej, bezpiecznej eksploatacji.


Zastosowanie:

- pomiary grubości różnych materiałów,
  połączeń elementów spawanych,
  metalizowanych, odlewanych odśrodkowo, lutowanych;

- lokalizacja wad i określenie ich rozmiarów.

 


Metoda penetracyjna

Wykorzystuje zjawisko wnikania cieczy w otwarte szczeliny powierzchniowe, dzięki czemu wykrywane są otwarte nieciągłości powierzchniowe o szerokościach od 10-6m, np.: pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia szlifierskie, porowatości, rozwarstwienia, wżery, pęknięcia powstałe po kuciu lub po walcowaniu.
   Badanie MPM czopu wału korbowego kutra
przeprowadzane po badaniach penetracyjnych
(które nie wykryły wad powierzchniowych)
pozwoli ocenić stan naprężeń na czopie wału
i określić, czy wał jest zagrożony pęknięciem
podczas dalszej eksploatacji.


 


Metoda wiroprądowa  (metoda prądów wirowych)

Badanie nieniszczące prądami wirowymi - oparte jest na pomiarze zmian prądu indukowanego w materiale ferromagnetycznym, zależnych od ilości i rozmiarów nieciągłości w strefie działania sondy.
Metoda pozwala wykrywać wady materiału na powierzchni i pod powierzchnią do głębokości ok. 0.6 - 1.0 mm

trójnik      badanie nieniszczące prądami wirowymi


Badania tensometryczne w wysokich temperaturach

Badania te pokazujemy na przykładzie rurociągu doprowadzającego parę do turbiny. Celem badań jest określenie stanu naprężeń dynamicznych i statycznych w przewodzie rurowym doprowadzającym parę do turbiny dla stanów pracy nieustalonej (takich jak rozruchy) oraz dla stanów ustalonych (charakteryzujących się stałymi parametrami pracy).W przewodzie doprowadzającym
temperatura pary osiąga 550ºC,
a ciśnienie wynosi 150 atmosfer.

Gorąca para pod wysokim ciśnieniem
musi być kontrolowana nieustannie.


Aparatura pomiarowa
na stanowisku do badań tensometrycznych
rurociągu pary świeżej.

Tensometry rozmieszczone na rurociągu
służą do pomiarów odkształceń spowodowanych
przez pełzanie materiału.

Defektoskopia nieszczelności gazowych

Jest to badanie nieniszczące, które dzięki ujawnieniu ruchu cząstek gazu w obrębie działania sondy pomiarowej lokalizuje niepożądane rozszczelnienia urządzeń, spoin spawanych, itp.  Znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłu takich jak gazownictwo, energetyka, lotnictwo, przemysł paliwowy i inne.

Badanie nieszczelności spoiny
na rurze instalacji sprężonego powietrza.
Media gazowe w instalacjach
(gaz ziemny, sprężone powietrze, itp.)
wymuszają częste kontrole połączeń spawanych.


Badania metodą MPM  (w skrócie: badanie MPM  lub  metoda magnetyczna)

Ten rodzaj badań NDT ma najwięcej zalet i możliwości zastosowania; wymaga specjalistycznego sprzętu i znajomości jego obsługi.
Wybranym przykładem zastosowania metody magnetycznej jest diagnostyka łopatek, tarcz i wału turbiny parowej - zdjęcia poniżej.

   Stanowisko pomiarowe do badań metodą MPM w zakładzie przemysłowym.
Łopatki stopnia P4,
na których wystąpiło
zakleszczenie drutów bandaży.Strefy koncentracji naprężeń zlokalizowane metodą MPM
na łopatkach nr 9, 23,25,52;

tu łopatka nr 9 stopnia L5
kontrolowanej turbiny


wróć na poprzednią stronę

03-116 Warszawa, ul. Czarodzieja 12     tel. +48 22 744-53-64 (metoda MPM)

wróć na początek strony